پیزو سونارهای دریایی

پیزوالکتریک سونار های دریایی

 سیستم های سونار از انتشار صدا برای هدایت، برقراری ارتباط یا تشخیص اشیاء روی سطح یا زیر سطح آب مانند ماهی یا سایر کشتی ها استفاده می کنند. سیستم های سونار بر سه دسته تقسیم میشود:تصویربرداری زیر آب ماهی یاب سونار برای ارتباطات زیر آبتصویربرداری زیر آبپیزوها در مبدل های سیستم های تصویربرداری زیر آب استفاده می شود. هدف آنها...

Continue reading